Ahar

Monday, May 19, 2003

ÂãÏå Çã ˜å ÌÇیی ÑÇ ˜å ÏÑ Âä ÈÒÑ? ÔÏå Çã ÎæÈ ÈÔäÇÓã. äãی ÊæÇäã ÈÈیäã ÒÇÏ?Çåã ÇÒ ÞÇÝáå ÌåÇäی åÒÇÑÇä ÓÇá ÚÞÈ ÊÑ ÈãÇäÏ. یÇ Úáی ãÏÏ...
m // 1:49 AM

_______________________________________


This site is powered by Blogger because Blogger rocks!

AHAR (Arasbaran), The Mountainous district of AHAR is one of the oldest states of Azerbaijan. AHAR was the battlefield between Babak Khorramdeen and his followers on the one side, and the Arab solders on the other, for 20 years during the third century AH. The town of AHAR, also was the head quarter of the chief commander, Abbas Mirza, during the battle between IRAN and RUSSIA during the late Qajar period.

Favorite Links:
▪ Link01
▪ Link02
▪ Link03

* Send email

Archives: